Attraktiv utviklingseiendom til salgs i Tromsø!

Evjenvegen 76, Tromsdalen

Sjelden mulighet til å kjøpe en stor utviklingseiendom sentralt i Tromsø!

Til sammen over 25 000 kvm. tomteareal.

Eiendommen er i dag bebygget med flere lagerbygg og verksted. Sliten bebyggelse med varierende standard. Til sammen 1 202 kvm BTA.

Delvis regulert til næring og delvis til friområde i gjeldende kommuneplan.

Eldre reguleringsplan fra 07.11.1974. Her er hele hovedeiendommen regulert til industri.

Eiendommen ligger like ovenfor E8 Tromsøysundvegen, som har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 10 857 ÅDT med en andel lange kjøretøy på 6 %.

Eiendommene selges på vegne av Statsbygg.

Det stilles mijløkrav ved salget: Ved oppføring av nybygg på eiendommen skal byggene oppnå sertifisering etter den til enhver tid gjeldende BREEAM NOR-standarden for nybygg med minimum klassifisering "Excellent".. Krav er nærmere beskrevet i vedleggene til salgsoppgaven.

Det må inngis skriftlig tilbud på eiendommen til SNE Næringsmegling AS innen budfristen den 26.09.2022 kl. 12.00.

Prisantydning: 25 000 000,-
Tomteareal: 25 186m²

Se full beskrivelse

Dagens situasjon

Eiendommen er i dag bebygget med flere lagerbygg og verksted. Sliten bebyggelse med varierende standard. Til sammen 1 202 m² BTA.

Delvis regulert til næring og delvis til friområde i gjeldende kommuneplan.

Eldre reguleringsplan fra 07.11.1974. Her er hele hovedeiendommen regulert til industri.

Matrikkel

Gnr. 15 Bnr. 26 (østre teig)

Gnr. 15 Bnr. 42

Gnr. 15 Bnr. 43

i Tromsø kommune.

Tomten

Tomten fremstår som et stort åpent areal med noe krattskog. Lett kupert og tilsynelatende lett å bearbeide. Veier på tomten er ikke asfaltert, med unntak av en liten flekk foran verksted. Ellers kun grusveier. Tomten ligger sentralt i forhold til Tromsø sentrum, men meget tett på hovedvei. Høy årsdøgntrafikk (ÅDT) og endel trafikkstøy. Det er ikke kloakk på tomten, men det er vann til flere av bygningene.

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for ukjente kabler og ledninger, mv, som måtte befinne seg på eiendommen fra tidligere virksomhet.

Regulering

Eiendommene gnr. 15/bnr. 42, 43 og østre del av 26 er regulert til industri i reguleringsplan for Kolbakbukt-Tomasjordnes søndre del, planid 0112, vedtatt i 1974.

I kommuneplanens arealdel fra 2017 avviker fastsatt arealbruk fra reguleringsplanene. Eiendommen gnr. 15/bnr. 42 er avsatt til friområde. Eiendommen gnr. 15/bnr. 43 og østre del av gnr. 15/bnr. 26 er avsatt til næringsvirksomhet.

For informasjon om regulering vises det til mottatte plandokumenter fra kommunen i vedlegg 6 og Planvurdering fra SWECO i vedlegg 7.

Statsbygg har sendt inn innspill til planarbeid med kommuneplanens arealdel 2022-2034 der de ber om det åpnes for bygging av formål som bolig, forretning, tjenesteyting og næring. Se vedlegg 8 - Innspill til planarbeid med kommuneplanens arealdel 2022-2034 for mer informasjon. Statsbygg har også bedt om at hensynssone H710 Tindtunnel ikke videreføres i ny kommuneplan, se planvurdering.

Budgivning

Det må inngis skriftlig tilbud på eiendommen til SNE Næringsmegling AS innen budfristen den 26.09.2022 kl. 12.00.

Frist for inngivelse av bud og budforhøyelse er mandag 26. september 2022 kl. 1200. Selger kan fritt velge å forlenge denne fristen. Vedståelsesfrist skal være på minimum 7 - syv - dager, regnet fra 19. september 2022.

Selger oppfordrer budgivere til å befare eiendommen grundig sammen med fagkyndig før budgiving.

Det forutsettes derfor i salget at budgiver har befart eiendommen og gjennomgått salgsoppgaven med samtlige vedlegg, herunder kjøpekontraktvilkår, grundig før bud inngis.
Forbehold må uttrykkelig fremkomme av budet.

I motsatt fall gjelder vilkårene i vedlagte kjøpekontrakt. Dersom kjøper ønsker å reservere seg mot ett eller flere punkter i vedlagte kjøpekontrakt eller prospektet, vil dette bli som et bud med dårligere betingelser enn et rent bud.

Alle forbehold inntatt i prospekt og kjøpekontrakt forutsettes hensyntatt ved inngitt bud.

Bud er bindende for budgiver til akseptfristens utløp.

Bud godtas ikke med mindre det foreligger skriftlig dokumentasjon for finansiering. Bud med finansieringsforbehold vil ikke bli akseptert.

Blancoskjøte godtas ikke, og ved salg skal skjøtet utstedes til den som står som kjøper i budskjemaet. Statsbygg godtar ikke direkte hjemmelsoverføring til 3. person.

Budskjema som ønskes benyttet finnes som en del av prospektet i vedlegg 16.

Etter budgivningen vil det eventuelt bli gjennomført en eller flere budrunder blant dem som har innlevert bud innen budfrist.

Selger står fritt til å gjennomføre en lukket budrunde dersom det skulle bli behov for dette.

Kun de som er registrerte budgivere på eiendommen vil bli fulgt opp og får informasjon i denne eventuelle prosessen.

Selger står fritt til å forkaste og akseptere ethvert tilbud uten begrunnelse, og eventuelt trekke salget dersom forhold skulle tilsi det.

Begrenset annonse

Denne annonsen utgjør ikke helt eller delvis en oppsummering av det fulle innholdet i salgsoppgaven. Komplett salgsoppgave fås ved skriftlig henvendelse til megler.

Visningstidspunkter

Det vil avholdes felles visninger på følgende tidspunkt:

Torsdag 08.09.2022 - Kl. 10:00-13:00.

Torsdag 15.09.2022 - Kl. 10:00-13:00.

Kontakt:

Sondre Hjelmevoll

406 16 599

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: