Polaria

Hjalmar Johansensgate 12, Tromsø

Sjelden mulighet til ervervelse av signaturbygg i Tromsø. Byggets arkitektoniske utforming forestiller blokker av driv-is som er skjøvet på land, og dette karakteristiske utseendet er svært godt synlig under innseilingen til Tromsø sentrum. Bygget huser i dag én leietaker - Stiftelsen Polaria - som driver et arktisk marint opplevelsessenter, tett knyttet opp mot forskningsmiljøet i Framsenteret. Mer informasjon om leietakers virksomhet finnes på deres egne hjemmesider.

Prisantydning: 23 500 000,-
Type lokale: Andre,
Areal: 2 575m²
Bruksareal: 2 575m²
Bruttoareal: 2 750m²
Tomteareal: 4 900m²
Eierform: Eier (selveier),
Byggear: 1998

Se full beskrivelse Se 3D i Google Maps

Eiendom

POLARIA - Hjalmar Johansensgate 12
9007 Tromsø

Oppdragsnummer

53-17-0011

Beskrivelse og beliggenhet

Sjelden mulighet til ervervelse av signaturbygg i Tromsø.

Byggets arkitektoniske utforming forestiller blokker av driv-is som er skjøvet på land, og dette karakteristiske utseendet er svært godt synlig under innseilingen til Tromsø sentrum. Bygget huser i dag én leietaker - Stiftelsen Polaria - som driver et arktisk marint opplevelsessenter, tett knyttet opp mot forskningsmiljøet i Framsenteret. Mer informasjon om leietakers virksomhet finnes på deres egne hjemmesider; www. polaria.no.

Polaria ligger i forlengelsen av sentrum sør i Tromsø. Et attraktivt område med stort innslag av offentlig- og private kompetansenæringer, samt Hålogaland Teater. De senere år har det foregått en storstilt utbygging av både bolig- og næringsbygg i aksen mellom sentrum og sør-tromsøya. Området har et godt utbygget kollektivtilbud, samt kort veg til alle sentrumsfasiliteter og tilbud.

Det er nylig besluttet at "Tromsø Museum - Universitetsmuseet" skal relokaliseres i nytt bygg på naboeiendommen. Dette antas å gi gunstige synergieffekter for Polaria.

Salgsobjektet er hjemmel til eiendom som er under fradeling fra gnr. 200 bnr. 2306 i Tromsø kommune. Eksisterende leieavtale følger eiendommen. Oppdaterte leieinntekter fås ved henvendelse til meglerforetaket.
Merk at det gjelder særskilte vilkår for handelen. Disse følger av salgsoppgaven med vedlegg.

Visning avholdes etter nærmere avtale. Det vil ikke bli avholdt offentlig visning.

Frist for inngivelse av bud: 23. november 2017 kl. 1200. Det er knyttet spesielle krav til bud. Se eget avsnitt i salgsoppgaven.

Eiendomstype og eierform

Eiet tomt.
Det lille bygget mellom Polaria og Framsenteret er ført opp midlertidig- og eies av Polaria. Dette medfølger ikke handelen. Det samme gjelder statue nord for hovedinngang, den medfølger ikke handelen.

Byggeår

1998 jf. midlertidig brukstillatelse. Ferdigattest datert 10.12.1999.

Areal

Bruttoareal: 2 750 kvm.
Bruksareal: 2 575 kvm.

Opplysninger om areal er hentet fra "Rapport over oppmåling av bygningsareal" datert 28.09.2017.

Parkering

Eiendommen selges uten parkering. Det er godt med offentlig parkering i nærområdet.

Tomten

Eierform: Eiet tomt. Ca. 4 700 - 4 900 kvm.
Tomten som selges er begjært fradelt fra gnr. 200 bnr. 2306 i Tromsø kommune - se vedlegg til salgsoppgave. Eksakt areal på den endelige tomten er ikke mulig å fastslå på nåværende tidspunkt. Kjøper aksepterer at tomtens endelige størrelse, herunder avvik fra forespeilet størrelse, ikke kan være mangelsgrunnlag.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommen har i tillegg privat tilførsel av sjøvann til leietakers bassenganlegg. Denne eies av Statsbygg, og medfølger ikke handelen. Drift og vedlikehold av denne til og med 31.12.2019 utføres av Statsbygg. Deretter må det inngås egen avtale om eventuell videre bruk.

Regulering

Kommuneplan med planid 0142. Sentrumsformål, nåværende. Bygningen er i kommunedelplanen avsatt til offentlige bygninger.

Eiendommen er regulert til offentlig og privat tjenesteyting jf. plan nr. 1740 Detaljregulering for Framsenteret og Polaria. Iht. reguleringskartet tillates Polarie en utvidelse mot sjøen med 1 000 kvm BRA.

Plankart og -bestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven.
Kjøper har selv ansvar for å gjøre seg kjent med kommunedel- og reguleringsplanens bestemmelser og å forstå omfanget av disse.

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig ved omsetning, men egenerklæring om konsesjonsfrihet må avgis ved ervervelse. Kjøper er selv ansvarlig utferdigelse av egenerklæingsskjema om konsesjonsfrihet.

Kjøper bærer selv risiko for eventuell nødvendig godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Sentrale lover

Handelen reguleres av avhendingsloven med nærmere fravikelser beskrevet i salgsoppgaven og kjøpekontrakt.

Prisantydning

23 500 000,-

Overtagelse

Overtakelse skjer etter nærmere avtale. Hjemmelsoverdragelse kan først skje når eiendommen er fradelt.

Oppgjør

Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Tinglyste rettigheter og servitutter

Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1919/900211-2/97 Erklæring/avtale Tinglyst 25.10.1919
Rettighetshaver: Det Norske Luftfartsrederi as
Festetid/leietid 99 år
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr: 1902 Gnr: 200 Bnr: 1694
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/2981-2/97 Bestemmelse iflg. skjøte Tinglyst 15.03.1999
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv

1999/2981-3/97 Bestemmelse iflg. skjøte Tinglyst 15.03.1999
:Knr: 1902 Gnr: 200 Bnr: 1694
Bestemmelse om adkomstrett

1999/4797-1/97 Erklæring/avtale Tinglyst 29.04.1999
Rettighetshaver: Troms Kraft Nett AS
Rett til plassering av nettstasjon m/kabelanlegg på
Hjalmar Johansensgt. 14
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser

2000/2727-1/97 Rettighet Tinglyst 03.03.2000
Rettighetshaver:Stiftelsen Polaria
Org.nr: 976590627
LEIEAVTALE
Leieforholdet omfatter 2.120 m2
Leieforholdet løper fra 01.01.2000 og utløper 31.12.2019
Bestemmelser om forlengelse
Årlige leie kr.1.502.000,-
Bestemmelser om regulering av leien
Rett til å fremleie til statlige etater. Fremleie til andre
krever utleiers skriftlige samtykke. Rett til å overdra samt
pantsette leieretten etter samtykke fra utleier
Forkjøpsrett/Opsjon på kjøp
Rettighetshaver: POLARIA STIFTELSEN
Når "Polaria" har fått tildelt eget gårds-og bruksnummer kan
Polaria tinglyse en heftelse på eiendommen som tilsier at
formålet med bygningen som en formidlingsinsstitusjon ikke
kan endres uten Polarias samtykke
Med flere bestemmelser

2000/5260-2/97 Bestemmelse iflg. skjøte Tinglyst 03.05.2000
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
Overført fra: Knr: 1902 Gnr: 200 Bnr: 2345

2000/5260-3/97 Bestemmelse iflg. skjøte Tinglyst 03.05.2000
Knr: 1902 Gnr: 200 Bnr: 1694
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr: 1902 Gnr: 200 Bnr: 2345

2000/5268-2/97 Bestemmelse iflg. skjøte Tinglyst 03.05.2000
Overført fra: Knr: 1902 Gnr: 200 Bnr: 2326

2000/5268-3/97 Bestemmelse iflg. skjøte Tinglyst 03.05.2000
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
Overført fra: Knr: 1902 Gnr: 200 Bnr: 2325

2003/10407-2/97 Erklæring/avtale Tinglyst 28.07.2003
Knr: 1902 Gnr: 200 Bnr: 2426
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vannledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

2006/3762-1/97 Erklæring/avtale Tinglyst
10.03.2006
Rett til å etablere landfeste som skal tjene som
adkomstareal til fartøybygget M/S "Polstjerna".
Bestemmelse om adkomstrett

2017/290277-1/200 Erklæring/avtale Tinglyst 04.04.2017
Rettighetshaver:Kvitebjørn Varme As
Org.nr: 979899114
Rett til å legge fjernvarmeanlegg
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes. Erklæring 1919/900211-2/97 vil bli forsøkt slettet, men selger garanterer ikke for sletting. Kjøper aksepterer at erklæringene og servituttene medfølger eiendommen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.

Budgivning og salgsprosess

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Vedlagte budskjema foretrekkes. Budgiver må vedlegge firmaattest (ikke eldre enn 3 måneder), samt utfylt eiererklæringsskjema som følger vedlagt budskjema.


Frist for inngivelse av bud og budforhøyelse er torsdag 23. november 2017 kl. 1200. Selger kan fritt velge å forlenge denne fristen. Vedståelsesfrist skal være på minimum 7 - syv - dager, regnet fra 23. november 2017.

Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn torsdag 23. november 2017 kl. 1200, og /eller med kortere vedståelsesfrist enn 7 - syv - dager regnet fra torsdag 23. november 2017, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Selger står også fritt til å endre salgsprosessen, herunder også til å gå inn i eksklusive forhandlinger med mulig kjøper.

Forbehold fra en budgiver om at størrelse og vilkår i dennes bud ikke kan meddeles andre budgivere, binder ikke selger.

Budforhøyelser skal ha vedståelsesfrist på minimum 7 - syv - dager fra budet inngis. Dette forhindrer allikevel ikke selger fra å kunne ta stilling til bud med kortere frist. Selger kan når som helst godta et hvilket som helst innkommet bud.

Bud skal under gitte forutsetninger godkjennes av overordnet myndighet i staten før endelig budaksept kan gis.

"As is"

Eiendommen overtas i den stand som den var i ("as is") ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:
- dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.
Selger kjenner ikke til at det foreligger grunnforurensning på Eiendommen, utover informasjon gitt i rapport fra 23.5.17 og 19.6.17 utarbeidet av Golder Associates, jf vedlegg, slik at slik at eventuell grunnforurensning som avdekkes etter Overtakelse er Kjøpers ansvar og risiko.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen eller informasjon om denne som er presentert for ham.

Selger kan av kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2)).

Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. §3-9 ved budgiving.
Reguleringen i dette medfører ingen begrensning i kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten.

Kjøper overtar eiendommen med leiekontrakt og plikter dermed å overta Selgers ansvar overfor leietaker iht. leiekontrakt med vedlegg.

Potensielle kjøpere oppfordres til å studere samtlige vilkår i salgsoppgaven nøye.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Hvitvasking

Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner. Kjøper må være villig til å avgi nødvendig erklæring jf. vedlagt kundeerklæringsskjema.

Vedlegg

Til denne salgsoppgave følger det viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

- Leiekontrakt av 09.09.2002 med vedlegg.
- Tilleggskontrakt til leiekontrakt nr. 6356 (vedrørende MVA).
- Drift og vedlikehold - ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier
- Driftsavtale for Polaria
- Cowi - utskillelse av vvs-installasjoner
- Cowi - utskillelse av elektro-installasjoner
- Ubekreftet grunnboksutskrift gnr. 200 bnr. 2306 ajour 09.10.2017
- Ubekreftet grunnboksutskrift gnr 200 bnr 1694 ajour 29.09.2017
- Tinglyste heftelser gnr 200 bnr 2306
- Rapport tilstandsvurdering gjennomført av Multiconsult
- Verdivurdering fra Opak
- Rapport fra Golder - Vurdering av grunnforurensning 23.5.2017
- Rapport fra Golder - Måling av flyktige gasser 19.6.2017
- Rapport over oppmåling av bygningsareal - Polaria, Tromsø, 28.09.2017
- Midlertidig brukstillatelse 26.05.1998, Ferdigattest 10.12.1999
- Planbestemmelser
- Plankart
- Søknad om fradeling av tomt
- Oversikt over Statsbyggs inngåtte serviceavtaler
- Godkjente bygningstegninger
- Kjøpekontrakt
- Energiattest
- Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Særskilte vilkår for kjøp

Deler av teknisk infrastruktur er tilknyttet selgers eiendom - Framsenteret. Kjøper bekoster utskilling og omlegging av vvs og el-installasjoner beskrevet i rapporter fra COWI, vedlagt salgsoppgaven. Dette arbeidet skal være gjennomført senest 1 år etter overtakelse.

Avgrensing mellom hva som er brukerutstyr og hva som følger bygget er beskrevet i vedlegg "Drift og vedlikehold - ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier."

Stiftelsen Polaria har forkjøpsrett på bygget, og en opsjon på kjøp av bygget beregnet etter 10 ganger brutto årlig husleie iht. avtale fra 23.12.1999. Frist for bruk av forkjøpsretten er 2 mnd. etter budaksept.

Når fradeling er gjennomført og eiendommen har fått gnr og bnr. kan Stiftelsen Polaria tinglyse en heftelse på eiendommen som tilsier at formålet med bygningen som en formidlingsinstitusjon ikke kan endres uten Polarias samtykke. Se vedlagte leieavtale med vedlegg.

Omkostninger

23 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
587 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 23 500 000,-))
--------------------------------------------------------
588 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
24 088 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1902
Gårdsnr: 200
Bruksnr: 2306

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 106270820

Sist endret: 15. okt 2017 02:59

Referanse: 53170011

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Kontakt:

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: