Næringstomt på Skattøra

Skattørvegen 47,

Stor næringstomt på Skattøra.

Eiendommen brukes i dag som lager og oppstillingsplass, og er leiet ut frem til 31.10.2020. Årlig leieinntekt på nåværende leiekontrakt er 600 000 kr/år eks. mva. Det er etablert strømskap med måler på tomten.

Prisantydning: 7 500 000,-
Tomteareal: 5 562m²

Se full beskrivelse

Skattøra er et attraktivt område for industri og næringsvirksomhet, nord på Tromsøya. Her finnes blant annet en rekke bil- og motorkjøretøyforhandlere, verksted, maskin entreprenører, logistikkvirksomheter m.m.

Eiendommen ligger lett tilgjengelig på nedsiden av Skattørvegen.

På naboeiendommen mot sjøen ligger en av Tromsøs største småbåthavner - Skattøra Marina - med bunkringsmuligheter, slipp og kran m.m.

På eiendommen er det oppført en splintmur med lengde på ca. 110 meter og høyde på ca. 6,2 meter, og snittbredde på ca. 1,3 meter. Eiendommen er en del av tidligere Skattøra Sjøflystasjon, og splintmuren som ble oppført her skulle beskytte fly under 2. verdenskrig.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er underlagt fredningsvedtak som har konsekvenser for utvikling og bruk av eiendommen. Fredningsvedtak ligger vedlagt salgsoppgaven. Utdrag fra frednignsvedtaket:

"Formålet med fredningen av splintvernmuren er å bevare to særegne forsvarskonstruksjoner fra andre verdenskrig oppført av krigsfanger. Fredningen skal sikre murens konstruksjon, plassering, utforming og materialbruk."

Matrikkel

Gnr. 125 bnr. 604 i Tromsø kommune

Tomt/beskaffenhet

Tomten er terrassert skrånende med fall mot øst. Overflaten består av naturlig / stedlige masser. Området innenfor splintmuren er pålagt et grusdekke.

Regulering

Reguleringsplan:
Reguleringsplan for Strandområdet på Skattøra. Plan id. 0770
Eldre reguleringsplan.
Ikrafttredelsesdato: 30.09.1992
Formål: Område for industri / lager. Felt I/L.

Kommuneplan:
Kommuneplanens arealdel 2017-2026, plan id. 142
Ikrafttredelsesdato 29.03.2017
Formål: Næringsvirksomhet nåværende. Område AN.
Hele eiendommen er omfattet av båndleggingssone. H730_N15

Det er pågående reguleringsarbeid i området. Se planident. 1876, 1863.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er fredet under fredningsvedtak for tidligere Skattøra Sjøflystasjon.

Salgsobjekt

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i Skattøra Næringseiendom AS org nr. 982 569 850 (Selskapet) som har hjemmel til eiendommen. Selger er Traasdahl Eiendom AS org. nr. 961 244 889.

Prisantydning

NOK 7 500 000

Kjøpesum for aksjer skal justeres med tillegg for eiendeler i Selskapets balanse (unntatt Eiendommen) og fradrag for gjeld. Se fullstendige vilkår for kjøpesumsberegning i vedlagt kontrakt kapittel 2.

Vanlige omkostninger kommer i tillegg.

AS-IS

Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas "as-is" i henhold til vedlagte kjøpekontrakt.

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, b og c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9, andre regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag utenfor denne avtalen.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, og kjøpslovens § 19, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.

Selger kan av kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2)). og kjøpslovens § 67 (2). Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap.

Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. §3-9 ved budgiving. Tilsvarende fravikelser som de forannevnte gjøres i kjøpsloven dersom transaksjonen skjer som en aksjeoverdragelse.

Reguleringen i dette medfører ingen begrensning i kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten.

Selger er ikke kjent med eventuell miljøforurensning som måtte ligge i grunn, og fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå dersom slik forurensning skulle påvises.

Begrenset informasjon

Annonser inneholder begrenset informasjon om salgsobjektet.
For fullstendig informasjon må salgsoppgave bestilles fra megler.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: