Harstadbotn

Langnesveien 16 & 18, Harstad

Sjelden mulighet! Stor kombinasjonseiendom med eget kaianlegg og svært attraktiv beliggenhet i Harstad.

Bruttoareal: 2 176m²
Tomteareal: 10 350m²
Byggear: 1963-1985

Se full beskrivelse

Eiendommen består av to parseller på tilsammen ca. 10 350 kvm. Det er fire bygg på eiendommen; to administrasjonsbygg, ett frittstående lager og en kondemneringsklar enebolig. Store deler av eiendommen er ubebygget og tjener som parkering, lagring etc. Det er nærliggende å se for seg et vidt bruksområde for eiendommen slik den er i dag. Eiendommen vurderes også på sikt som attraktiv for alternativ utnyttelse, for eksempel gjennom omregulering til andre formål. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til næringsvirksomhet.

Største del av eiendommen grenser mot sjøen. Det er etablert to kaipirer, hvorav den ene er i meget slitt stand, og den andre har vært i nylig bruk. Kaipirene har lengder på ca. 40 og 50 meter, og det er lagt ut strøm og vann til disse.
Skipsleia inn til Harstadbotn har for kort tid siden blitt utdypet med dybde på ca. 9 meter. I følge sjøkart på kart.gulesider.no er det en fri dybde på 3 - 7 meter de fleste steder langs kaier.

Bygg A:Administrasjonsbygg som holder god standard og har tidsriktige kontorfasiliteter som anses som attraktive. I tillegg er det to store haller med takhøyde opp til 4,1 meter under drager, og 5,7 meter til innvendig tak.

Bygg B: Lagerhallen er et uisolert lager med takhøyde 4,5 meter under drager, og 6,3 meter opp til innvendig tak. Det er etablert to portadkomster inn i bygget - én i hver ende av den ene langsiden. Porthøyde er ca. 4 meter. I dag brukes hallen primært til båter i opplag.

Bygg C:Tidligere administrasjonsbygg som holder standard fra byggeår og har et tydelig etterslep på vedlikehold.

Bygg D: Kondemneringsklar enebolig. Bygget har tidligere hatt godkjent rivningstillatelse. Bygget er Sefrak-merket på grunn av sin alder, men ikke kjent fredet eller vernet.

Eiendommen er ikke fullt utleid, og har per i dag tilsammen årlige leieinntekter på NOK 492 205. Dette anses å være lavt i forhold til forventet markedsleie. Dagens eier har ikke prioritert å optimalisere utleievirksomhet på eiendommen. Det er rimelig å anta at man relativt raskt vil kunne etablere en betydelig høyere leieinntekt.Salgsobjektet er 100 % av aksjer i selskap som på overtakelsestidspunktet vil ha hjemmel til eiendommene. Selskapet eies av Nergård Havfiske AS org. nr. 930 306 029.
For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med megler Ben-Ruben Heimstad.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: