Matrosvegen 2

Tromsø

Størrelse
571m2
Prisantydning
2 990 000,-
Prisantydning: 2 990 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 571m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Matrosvegen 2
9014 Tromsø
Oppdragsnummer 52-24-0109
Totalvurdering Solrik hjørne tomt på toppen av Mortensnes.

Tomten er på 571 kvm. i lett skrånede tereng. Eiendommen ligger innenfor fortettingsområder i Kommuneplanen og har et BYA på 35%. Dett gir et godt utgangspunkt for videre utvikling. . Se reguleringsplaner vedlagt i salgsoppgaven for mer detaljert info om hva som kan bygges på tomten.

Eiendommen ligger øverst på solrike Mortensnes med umiddelbar nærhet til skole, barnehage, dagligvare, treningssenter, Tromsøbadet, UNN/UIT, Langnes Handelspark og bussforbindelser. Et steinkast unna boligen er det vakre naturomgivelser der man blant annet finner lysløypa som har fantasiske skiforhold på vinteren.
Matrikkel Gnr. 117 bnr. 366 i Tromsø kommune
Adkomst Adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Flat tomt. Det kan betegnes som en råtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 571 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Kjøper må påregne kostnader knyttet til påkobling på kommunale vann- og avløpsledninger.

Tomten er tilknyttet offentlig vei.
Regulering Tomten er registrert beliggende innenfor fortettingsområde og det er regulert til boligbebyggelse, jf. reguleringsplan ikraftsatt 02.04.1971 og detaljregulering ikraftsatt 25.05.2016.

Bebygd areal per tomt ikke overstige BYA=35%

Eiendommen er ikke registrert beliggende innenfor hensynssoner.
Konsesjon Da eiendommen er ubebygget må kjøper avgi egenerklæring om konsesjonsfrihet til Tromsø kommune, før tinglysning av skjøte kan finne sted.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 990 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Det er ikke beregnet formuesverdi av tomten enda.
Kommunale avgifter Gebyrregulativet for 2024 er ikke vedtatt av kommunestyret. Det foreligger derfor ikke beregning av kommunale avgifter for eiendommen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1969/401974-1/97 Registrering av grunn
12.07.1969
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5501 Gnr:117 Bnr:76

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Reguleringsplan
Reguleringskart
Situasjonskart
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Ihht kommuneplan skal bebygd areal per tomt ikke overstige %BYA=35%. Dette gir mulighet for å bygge med grunnflate på 199 kvm.

Megler:

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
En flott, sentral og solrik boligtomt på toppen av Mortensnes.
En flott, sentral og solrik boligtomt på toppen av Mortensnes.
Tomt på 571 kvm! Markert område kan avvike noe.
Tomt på 571 kvm! Markert område kan avvike noe.
Kort vei til UNN/UiT.
Kort vei til UNN/UiT.
Eiendommen ligger etterspurt og familievennlig til med umiddelbar nærhet til både skole, barnehage, busstopp og dagligvare.
Eiendommen ligger etterspurt og familievennlig til med umiddelbar nærhet til både skole, barnehage, busstopp og dagligvare.
Tomta ligger svært fint og solrikt til i et etterspurt boligområde på toppen av Mortensnes.
Tomta ligger svært fint og solrikt til i et etterspurt boligområde på toppen av Mortensnes.