Tussøya 70

Tussøy

Størrelse
40m2 (BRA-i)
Prisantydning
2 500 000,-

Tussøya 70 - En fantastisk plass med strandlinje hvor du kan skape din egen drømmefritidsplass. Eiendommen ligger på Tussøya, som er en av naboøyene til Sommarøya. Øya er en del av en vakker skjærgård på "yttersia", kjent for flotte strende r og vakker natur. Området er et eldorado for friluftsinteresserte. Øya ligger svært tilgjengelig til, hvor du kan benytte deg av lokalbåt som går mellom Sommarøy, Tussøy og Sandneshamn. Alternativt gå med egen båt. Eiendommen består av flere teiger og er til sammen på over 800 mål. Teigen hvor tidligere bygninger sto plassert har en flott strandlinje med sandstrand. Noen steinkast unna medfølger det et stort naust over to plan. ... Les mer

Prisantydning: 2 500 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Internt bruksareal: 40m2 (BRA-i)
Tomteareal: 810786m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Tussøya 70
9128 Tussøy
Oppdragsnummer 52-24-0264
Totalvurdering Eiendommen ligger på Tussøya, som er en av naboøyene til Sommarøya. Øya er en del av en vakker skjærgård på "yttersia", kjent for flotte strender og vakker natur. Området er et eldorado for friluftsinteresserte.

Øyen ligger svært tilgjengelig til, hvor du kan benytte deg av lokalbåt som går mellom Sommarøy, Tussøy og Sandneshamn. Alternativt gå med egen båt.

Eiendommen består av flere teiger og er til sammen på over 800 mål. Teigen hvor bygningene er plassert har en flott strandlinje med sandstrand. Noen steinkast unna medfølger det et stort naust over to plan.
Det gamle bolighuset og fjøsen var i svært dårlig forfatning og er nå revet. Nauset har behov for vedlikehold, men kan fint benyttes.
Matrikkel Gnr. 188 bnr. 5 i Tromsø kommune
Beliggenhet Øya ligger på vestsiden av Kvaløya, ytterst i Kattfjorden og nordøst for Sommarøy. Tussøy har hatt bosetting siden jernalderen.
Tussøy er for det meste brukt som fritidsområde og har bare noen få fastboende. Flott område for de som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv.
Adkomst Det går lokalbåt mellom Sommarøy - Tussøy og Sandneshamn.

Ønsker du å gå med egen båt har du mange alternativer for hvor du kan gå fra:
Sommarøy ca. 10 min.
Sandneshamn ca. 5 min
Vasstrand ca. 10 min
Rekvik ca. 20 min
Ersfjordbotn ca. 35 min.
Tromvik ca. 30 min.

På øya er det grusvei som forbinder bebyggelsen sammen.
Tomt/beskaffenhet De to parseller som ligger på sørsiden av øya, består mest av gammel jordbruksareal som ikke høstes pt. 2020.
Hovedeiendommen grenser til sjøen med over 200 meter strandlinje og strekker seg til fjellet.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Areal BRA-i: 40 kvm
Ferdigattest Foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i Tromsø kommunes arkiver.
Tomten Areal: 810 786 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Privat vann og kloakk.
Regulering Eiendommen er uregulert. I kommunplanens arealdel er arealbruk definert til LNFR.

Deler av eiendommen er registrert å ligge innenfor sone for aktsomhetskart for snø- og steinskred. Dette gjelder ikke området hvor bebyggelsen er plassert.

Hensynssoner som er registrert på eiendommen, jfr. eiendomsrapport datert 15.06.2022:
Angitt hensynssone Hensyn kulturmiljø H570_326 0142
Faresone Ras- og skredfare H310_365 0142
Faresone Ras- og skredfare H310_366 0142
Konsesjon Eiendommen er ubebygd. Eiendommen oppfyller ikke kravene for konsesjonsfrihet etter konsesjonslovens § 4 (1) nr. 4 (mindre enn 100 dekar, maksimalt 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord). Kjøper må derfor søke, og få, konsesjon for erverv av eiendommen. Kjøper plikter å søke konsesjon senest 14 dager etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper betaler konsesjonsgebyret. Kjøper er kjent med at eiendommen ikke kan overtas før konsesjon er gitt, kjøper plikter å overta eiendommen senest en måned etter at konsesjon er gitt dersom ikke annet er avtalt. Dersom konsesjon ikke gis faller denne avtalen bort. Partene kan da ikke kreve noe av hverandre på bakgrunn av denne avtalen.

Behandlingstid for en konsesjonssøknad er normalt 1 - 3 måneder avhengig kommunen eiendommen ligger i.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 500 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Det er ikke beregnet formuesverdi av tomten enda.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 960,- pr. .

Gjelder kun eiendomsskatt.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1916/900171-1/97 Skjønn
01.11.1916
Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere

1929/901853-1/97 Rettsbok
25.05.1929
Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere

1930/901551-1/97 Utskifting
24.05.1930

1934/902072-1/97 Bestemmelse om beiterett
14.08.1934
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:188 Bnr:7
felles

1944/300002-2/97 Rettigheter iflg. skjøte
03.01.1944
RETTIGHETSHAVER: JENSSEN KÅRE

1959/300353-1/97 Erklæring/avtale
05.03.1959
Avståelse av grunn/rettigheter til veg/havneanlegg/ledninger
m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere

Føgende rettighet er registrert på andre eiendommer:

Rettigheter på 5401-188/7
Rettigheter i eiendomsrett
1934/902074-1/97 Bestemmelse om beiterett
14.08.1934
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:188 Bnr:5
felles

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Matrikkelrapport
Grunnkart
Eiendomsrapport
Kommuneplan
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt takstrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Naustet er plassert på eiendommen med gnr. 188, bnr. 2. Selger opplyser om at plasseringen er avtalt når eiendommen ble gått ut fra hovedbruket i sin tid. Naustets plassering har aldri vært et problem mellom grunneier og selger. Megler anbefaler likevel at forholdet tinglyses, for å sikre ryddige rammer for fremtiden.

Bruksarealet er for naust og hentet fra oppmåling i takst fra 2020.

Det foreligger ikke tegninger.

Bygninger på eiendommen var i dårlig forfatning og er revet. Naustet har fortsatt bruksverdi.

Megler:

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Spektakulær eiendom på over 800 mål på vakre Tussøya.
Spektakulær eiendom på over 800 mål på vakre Tussøya.
Stort naust over to plan.
Stort naust over to plan.
Strandlinjen består bl.a. av en flott sandstrand.
Strandlinjen består bl.a. av en flott sandstrand.
Tussøya med Sommarøy og Hillesøy i bakgrunnen.
Tussøya med Sommarøy og Hillesøy i bakgrunnen.
Eiendommen består av flere teiger og dekker store deler av Tussøya.
Eiendommen består av flere teiger og dekker store deler av Tussøya.
Teigen hvor bebyggelsen er plassert strekker fra havet og opp på "fjellet". Flott sandstrand nedenfor bebyggelsen.
Teigen hvor bebyggelsen er plassert strekker fra havet og opp på "fjellet". Flott sandstrand nedenfor bebyggelsen.
Tussøya ligger flott plassert og er en del av den unike skjærgården utenfor Tromsø og Kvaløya. Et eldorado for friluftsinteresserte både på vann og på land.
Tussøya ligger flott plassert og er en del av den unike skjærgården utenfor Tromsø og Kvaløya. Et eldorado for friluftsinteresserte både på vann og på land.
Naustet ligger bare noen steinkast sør for eiendommen
Naustet ligger bare noen steinkast sør for eiendommen
Naustet går over to plan og har rikelig med lagringsplass.
Naustet går over to plan og har rikelig med lagringsplass.
Naustet går over to plan og har rikelig med lagringsplass.
Naustet går over to plan og har rikelig med lagringsplass.
Naustet går over to plan og har rikelig med lagringsplass.
Naustet går over to plan og har rikelig med lagringsplass.
Eiendommen ligger i særdeles naturskjønne omgivelser.
Eiendommen ligger i særdeles naturskjønne omgivelser.
Fjøset er i dag revet.
Fjøset er i dag revet.
Strandlinjen nedenfor huset.
Strandlinjen nedenfor huset.
Vakker vik som er skjermet fra storhavet på baksiden.
Vakker vik som er skjermet fra storhavet på baksiden.
Fra Sommarøya er det bare 10 minutter med båt. Det går også lokalbåt mellom Sommarøya - Tussøya - Sandneshamn,
Fra Sommarøya er det bare 10 minutter med båt. Det går også lokalbåt mellom Sommarøya - Tussøya - Sandneshamn,
På Tussøya er det en stor kommunal kai. Her legger lokalbåten fra Sommarøy og Sandneshamn til.
På Tussøya er det en stor kommunal kai. Her legger lokalbåten fra Sommarøy og Sandneshamn til.
Velkommen til Tussøy
Velkommen til Tussøy
Tussøy ligger spektakulært plassert midt i en fantastisk skærgård.
Tussøy ligger spektakulært plassert midt i en fantastisk skærgård.
Eiendommen ligger skjærmet fra storhavet på baksiden. I bakgrunnen ser du øyen Håja, som ble brukt som inspirasjon til utformingen av Ishavskatedralen i Tromsø
Eiendommen ligger skjærmet fra storhavet på baksiden. I bakgrunnen ser du øyen Håja, som ble brukt som inspirasjon til utformingen av Ishavskatedralen i Tromsø
Bare 5 min gange med båt tar deg til Sandneshamn på Kvaløya.
Bare 5 min gange med båt tar deg til Sandneshamn på Kvaløya.
På Tussøy går det inn en liten fjord som heter Tåfjorden. Dette er en skjermet perle som enkelt kan nås både til fots eller med båt. Attraktiv destinasjon for mange havpadlere.
På Tussøy går det inn en liten fjord som heter Tåfjorden. Dette er en skjermet perle som enkelt kan nås både til fots eller med båt. Attraktiv destinasjon for mange havpadlere.
På Tussøy går det inn en liten fjord som heter Tåfjorden. Dette er en skjermet perle som enkelt kan nås både til fots eller med båt. Attraktiv destinasjon for mange havpadlere.
På Tussøy går det inn en liten fjord som heter Tåfjorden. Dette er en skjermet perle som enkelt kan nås både til fots eller med båt. Attraktiv destinasjon for mange havpadlere.
På Tussøy går det inn en liten fjord som heter Tåfjorden. Dette er en skjermet perle som enkelt kan nås både til fots eller med båt. Attraktiv destinasjon for mange havpadlere.
På Tussøy går det inn en liten fjord som heter Tåfjorden. Dette er en skjermet perle som enkelt kan nås både til fots eller med båt. Attraktiv destinasjon for mange havpadlere.
I Tåfjorden er det flotte sandstrender.
I Tåfjorden er det flotte sandstrender.
Utsikt ut Tåfjorden
Utsikt ut Tåfjorden
Eiendommen markert med gult
Eiendommen markert med gult
Sjarmerende grusvei binder bebyggelsen på øya sammen.
Sjarmerende grusvei binder bebyggelsen på øya sammen.