Nesseveien 21, 23, 25 og 27

Harstad

Størrelse
3120m2
Prisantydning
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 3120m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Nesseveien 21, 23, 25 og 27
9411 Harstad

BOGEN
Oppdragsnummer 53-24-0023
Totalvurdering Nesseveien 23, 25 og 27 er ubebygd.

Nesseveien 21 består av 1 bolighus og et garasjeuthus på totalt 170 kvm BRA. Bygningsmassen holder eldre standard, og renovering eller riving må påregnes. Bygget er i følge matrikkelrapport tatt i bruk i 1959. Denne eiendommen har prisantydning på kr 3 400 000,- i følge tilstandsrapport.

Eiendommene er totalt 3 120 kvm samlet, og er godkjent til boligformål/ blokkbebyggelse ihht reguleringsplan og arealplan med ikrafttredelse 19.11.2008.

Det foreligger prosjekterte tegninger for blokk med 17 leiligheter og tilhørende garasjeanlegg, se vedlegg til salgsoppgave.
I tegningene er det tatt utgangspunkt i at hele eiendommen nyttes til utvikling.

Kjøper må søke til Harstad kommune for tillatelser.

Salget skal foregå som en aksjeoverdragelse av Rola Eiendom AS, org. nr. 927 868 040 som på overdragelsestidspunktet vil være hjemmelshaver til eiendommene gnr. 52, bnr. 89, gnr. 52, bnr. 79 og gnr. 52 bnr. 91. Eventuell fradeling av tomt kan diskuteres. Kontakt megler for nærmere informasjon.
Matrikkel Gnr. 52 bnr. 89, bnr 79 og bnr 91 i Harstad kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger sørvendt ved Bogen, kun 10 minutter fra Harstad sentrum.
Her er det gode sol- og utsiktsforhold. Kort vei fra eiendommen til dagligvarehandel, bussholdeplass, skole, barnehage og Stangnes fergekai for å nevne noe.

Fine turstier i området med blant annet DNT Maistua. Øvrige fritidstilbud som fotballøkke, treningssenter og Kanebogenfjæra.
Adkomst Fra rundkjøringen i Harstad Sentrum følger du Rv82 sørgående ca 3 km. Ta så til venstre inn på Storåkeren, og deretter til venstre og inn på Nesseveien. Etter ca 400m ligger eiendommen på venstre hånd.
Tomt/beskaffenhet Ca 3 120 kvm eiet tomt.

Sørvendt, skrånende terreng. Stedvis bratt terreng.
Deler av eiendommen er opparbeid med bolighus, uthus og parkeringsplass. Resterende del av tomt er naturtomt.

Det følger av planopplysninger mottatt fra Harstad kommune pr 20.03.24;
Delareal 1 560 m
KPHensynsonenavn310-1
KPFare Ras- og skredfare

Delareal: 1 545 m
Arealbruk: Bebyggelse og anlegg,Nåværende
Områdenavn: BA6

Delareal: 15 m
Arealbruk: Friområde,Nåværende
Områdenavn: GF83
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Byggeår 1959
Areal
(BRA-i) Bruksarealet av boenheten innenfor omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter. Alle selvstendige boenheter kategoriseres som BRA-i.

(BRA-e) Bruksarealet av alle rom som ligger utenfor boenheten(e), men som tilhører denne. Eks: arealer som har adkomst fra fellesarealer eller utenfra, som kjellerstuer, gjesterom, hobbyrom og boder som tilhører boenheten.

(BRA-b) Bruksarealet av innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten.

(TBA) Arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten.

Megler har ikke kontrollmålt arealene
Ferdigattest Det foreligger ikke brukstillatelse eller ferdigattest for boligen i Nesseveien 21.

Det foreligger godkjente tegninger av boligen per 27.01.1975.
Det foreligger godkjente tegninger av tilbygg per 20.05.1983.

At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Opplysninger i følge tilstandsrapport datert 11.06.2024;

Underetasje;
Entre, kjellerstue, soverom, gang, vaskerom, trapperom, toalettrom og diverse boder

1.etasje;
Vindfang, gang m/trapp, stue, kjøkken, vaskerom, bad

Loftsetasje;
Loftstue, soverom, soverom 2

Se vedlagte bygningstegninger i salgsoppgaven.
Standard Boligeiendommen er gammel og i dårlig forfatning. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Utdrag fra tilstandsrapport datert 11.06.2024:
Bolig fra 1959 som i dag er utleid. Det kan ikke skjules at bygget bærer preg av mangelfullt vedlikehold.
Konstruksjonene virker solid og uten store skader. Men det gjenstår mye arbeider med påbegynte prosjekter i forsøk på
å heve standarden noe. Alle våtrom må oppgraderes/renoveres får å tåle normalt bruk etter dagens krav. Med en del innsats og påkostninger og ikke minst en kjærlig hånd, kan dette bli en praktfull eiendom.
For utfyllende opplysninger, så henvises det til rapportens enkelte poster hvor konstruksjonene er omtalt, ut over det
som står i sammendraget.

Det er viktig at hele rapporten leses i sin helhet.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Det er opparbeidet biloppstillingsplass utenfor boligen på Nesseveien 21/23.
Tomten Areal: 3 120 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og avløp.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål/blokkbebyggelse ihht reguleringsplan og arealplan med ikrafttredelse 19.11.2008.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven og kjøpsloven med nærmere fravikelser som fremkommer av salgsoppgaven med tilhørende aksjekjøpsavtale som forutsettes benyttet i handelen.

Eiendomsmeglingsloven fravikes utenfor forbrukerforhold jf. emgl. § 1-4, samt jf. § 1-2 i forskrift til eiendomsmeglingsloven.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av SNE Næringsmegling AS i samarbeid med:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 14 980,- pr. År.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Huset som står på Nesseveien 21 leies p.d ut for kr 13 000,- pr. mnd. Kjøper overtar leieforholdet. Leiekontrakten innebærer 3 måneder gjensidig oppsigelse.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1959/2037-3/79 Bestemmelse om gjerde
17.07.1959

1958/3114-1/79 Bestemmelse om veg
13.12.1958

1979/1648-2/79 Erklæring/avtale
23.03.1979

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Det legges opp til en åpen budgivning.

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Bud som ikke er skriftlig, vil ikke bli formidlet til selger.

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Selger står fritt til å endre salgsprosessen, herunder også til å gå inn i eksklusive forhandlinger med mulig kjøper.

Forbehold fra en budgiver om at størrelse og vilkår dennes bud ikke kan meddeles andre budgivere eller interessenter, binder ikke selger. Verken interessenter eller endelig kjøper vil få innsyn i budjournal.

Eiendommen selges på de vilkår angitt i salgsoppgave og aksjekjøpsavtale som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet aksjekjøpsavtalen anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Eventuelle forbehold budgiver måtte ha mot selgers kontraktsutkast, må fremkomme av budet som "mark-up" i utkast til aksjekjøpsavtalen. Kontakt megler for tilgang til kontraktsmal i word-format.

Det er opp til kjøper selv å avklare om aksjeloven § 8-10 gir adgang til pantsettelse av eiendommen som sikkerhet for oppkjøpslån.
Lovanvendelse Handelen reguleres av avhendingsloven og kjøpsloven med nærmere fravikelser som fremkommer av salgsoppgaven med tilhørende aksjekjøpsavtale som forutsettes benyttet i handelen.

Eiendomsmeglingsloven fravikes utenfor forbrukerforhold jf. emgl. § 1-4, samt jf. § 1-2 i forskrift til eiendomsmeglingsloven.

Aksjene / eiendommen selges i den forfatning den er under kjøpers forutgående besiktigelse / gjennomgåelse.

Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 - 9 og kjøpslovens § 19, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:
- dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7 og kjøpsloven § 19 b), eller
- dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8 og kjøpslovens § 19 a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, og kjøpslovens § 19, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Selger kan av kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2)). og kjøpslovens § 67 (2). Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap.
Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. §3-9 ved budgiving.

Selger er ikke kjent med forurensninger i grunnen. Selger har imidlertid ikke gjennomført miljøundersøkelser i grunnen. Partene er enige om at forurensning i grunnen, som kan anses som "normal" ut fra Eiendommens tidligere bruk, er Kjøpers ansvar og risiko.

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende hvis kjøper ikke innen 60 dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir selger skriftlig melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett taper kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis kjøper ikke sender slik reklamasjon innen ett år etter Overtakelse.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport med energimerking for Nesseveien 21 datert 11.06.2024
Matrikkelrapport
Reguleringsplankart
Kommuneplankart
Reguleringsbestemmelser av 19.11.2008
Eiendomskart
Tinglyste erklæringer
Prosjekttegninger
Aksjekjøpsavtale


Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler Boligeiendommen er gammel og i dårlig forfattning. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Gnr 52/ Bnr 79 og Gnr 52/ Bnr 91 vil fisjoneres inn i Rola Eiendoms As innen overdragelsen.
Bnr 79 og 91 er ervervet av hjemmelshaver etter overdragelsen av bnr 89 for større utviklingspotensial.

Nesseveien 21:
Enebolig
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men
det er avvik fra disse. Romdeling avviker noe fra tegningene.
I følge Harstad kommune foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Garasje
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
I følge Harstad kommune foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Megler:

Stina Stormo

(+47) 41434462

Sondre Førde Hjelmevoll

(+47) 40616599

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 41434462

Sondre Førde Hjelmevoll

(+47) 40616599

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Utviklingseiendom med 2 store tomteparseller.
Utviklingseiendom med 2 store tomteparseller.
Kun 10 minutter fra Harstad sentrum
Kun 10 minutter fra Harstad sentrum
Eiendommene ligger i Bogen, ved Kanebogenfjæra - med utsikt til Kanebogholman.
Eiendommene ligger i Bogen, ved Kanebogenfjæra - med utsikt til Kanebogholman.
Eiendommen består av 2 parseller, regulert til boligformål/ blokkbebyggelse.
Eiendommen består av 2 parseller, regulert til boligformål/ blokkbebyggelse.
Eiendommen ligger i skrånende terreng.
Eiendommen ligger i skrånende terreng.
Illustrasjonsfoto 3D.
Illustrasjonsfoto 3D.
Illustrasjonsfoto av prosjekt Nesseveien Boligpark.
Illustrasjonsfoto av prosjekt Nesseveien Boligpark.