P G Rodums veg 1

Tromsø

Størrelse
945m2
Prisantydning
5 900 000,-
Prisantydning: 5 900 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 945m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom P G Rodums veg 1
9011 Tromsø
Oppdragsnummer 52-23-0138
Totalvurdering P G Rodums veg 1 - En sjelden mulighet på en av de aller flotteste eiendomstomtene på Tromsøya!

Eiendommen har et tomteareal på 945 m² og skråner svakt mot vest, noe som gjør at den nyter strålende sol- og utsiktsforhold mot de majestetiske fjellene på Kvaløya. Området ligger under feltregulering, der tillatt bruksareal pr. felt maksimalt skal være BRA 50% og BYA 30%, noe som kan gi svært gode utviklingsmuligheter. Feltet er foreløpig kun bebygd med ca 85 kvm (takskjegg på P G Rodums veg 3). Reguleringskartet ligger vedlagt lengre bak i salgsoppgaven. I tillegg tillater reguleringsplanen 2 enheter og kotehøyde på 116,7m en maksimal byggehøyde på ca 11,5 meter. Her ligger alt til rette for å bygging av noe spektakulært.

Eiendommen har umiddelbar nærhet til fantastiske turområder med både lysløypa og Prestvannet bare 100 meter unna. Lysløypa på Tromsøya er viden kjent for sine utmerkede turmuligheter fra nord til sør, både sommer og vinter. Her har du også kort gåavstand til flere skoler (Prestvannet, Workinnmarka og Sommerlyst), barnehager (Bymyra og Prestvannet studentbarnehage) og dagligvarebutikker. Sentrum kan nås til fots på ca 10 minutter og Jekta ca 20 minutter. Busstoppet ligger ca 200 meter unna og har hyppige avganger.

Høydepunkter:

- En av de flotteste eiendomstomtene i Tromsø.
- Tomteareal på 945 m².
- Svært gode utviklingsmuligheter.
- Reguleringsplan (1715) med BRA 50% og BYA 30% for feltet. Her kan det være mye potensiale.
- Strålende solforhold.
- Vakker utsikt mot Prestvannet, fjell og sjø mot vest.
- Lysløypa og Prestvannet som nærmeste nabo.
- Gåavstand til Tromsø sentrum (ca 10 min)
- Etterspurt beliggenhet på toppen av øya.
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 4417 i Tromsø kommune
Adkomst Eiendommen har adkomst fra P G Rodums veg.
Tomt/beskaffenhet Skrånende naturtomt.

Tomten er ikke opparbeidet og ansees som en råtomt.

Det er inngått en avtale om kjøp av tomteparsell på 54 kvm fra eiendom 119/492 (mot vest ved "innkjørsel") slik at total tomtestr blir 945 kvm. Kjøpsavtale og situasjonskart over tomteparsellen som skal kjøpes/overføres er vedlagt salgsoppgaven. 

Det er inngått avstandserklæring mot P G Rodums veg 5 som gir rett til å bygging av støttemur eller jordskrå i nabogrense på inntil 3 meter, og gjerde over. Avstandserklæring ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 945 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og avløp.

Kjøper må påregne kostnader knyttet til opparbeidelse av avkjørsel, samt påkobling på kommunale vann- og avløpsledninger.
Regulering Eiendommen ligger innenfor følgende reguleringsplan:

- ID 0052 Prestvann I. Eldre reguleringsplan datert 01.03.1971 med formål: Felles avkjørsel.
- ID 1715 Forhåpningen 23-27, 119/487 m.fl. (felt a_B3). Detaljregulering datert 28.03.2012 med formål: 1111 Boligbeb. Frittliggende småhusbebyggelse.
- ID 1715 Forhåpningen 23-27, 119/487 m.fl. (felt o_KV1). Detaljregulering datert 28.03.2012 med formål: 2011 Kjørevegreguleringsplan.

Utdrag fra reguleringsplan ID 1715:

1. Boligbebyggelse BF1-BF2-BF3 (eiendommen ligger på BF3)
a) Områdene BF1 BF3 skal bebygges med frittliggende småhus med tilhørende anlegg.
b) Tillatt bruksareal pr. felt skal maksimalt være BRA 50 %. Bebygd areal skal for det enkelte felt ikke overstige BYA 30 %. Alle bruksarealer skal beregnes inn i BRA.
60 m2 av BF2 skal avsettes som sammenføyningsareal til eksisterende bolig på eiendommen 119/487 ved fradeling.
c) I felt BF1 kan det etableres inntil 1 boenhet. Maksimum gesimshøyde +c 115,4
I felt BF2 kan det etableres inntil 2 boenheter. Maksimum gesimshøyde +c 114,7
I felt BF3 kan det etableres inntil 2 boenheter. Maksimum gesimshøyde +c 116,7
Det kan maksimalt etableres 5 boenheter til sammen i feltene.
e) Frittliggende garasje/carport skal ha maksimal møne og gesimshøyde på 4,2 m over gjennomsnittlig terreng.

Hensynssone infrastruktur
a) I hensynssonen tillatesikke oppført noe form for bygninger eller faste installasjoner i en avstand på 6 m fra senter av vannledningen.
b) Det kan etableres uteoppholdsareal for boligene i feltene BF1-BF3 i hensynssonen.
c) Vannledningen i hensynssonen skal være tilgjengelig for drift og vedlikehold.

Eiendommen ligger innenfor fortettingsområdet.

Det er ikke registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen.
Konsesjon Da eiendommen er ubebygget må kjøper avgi egenerklæring om konsesjonsfrihet til Tromsø kommune, før tinglysning av skjøte kan finne sted.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 900 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Ikke tilgjengelig.
Kommunale avgifter Ikke tilgjengelig.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1832/900055-1/97FREDNINGSVEDTAK
05.07.1832
OVERFØRT FRA: 5401-119/490
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1975/401686-1/97BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
22.04.1975
Rettighetshaver Tromsø kommune
OVERFØRT FRA: 5401-119/490
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2007/5868-2/97KJØPEKONTRAKT
19.04.2007
Rettighetshaver : Nils Ravnbø f. 27.11.1973
Kjøp av 237 m2 under forutsetning av kommunal godkjenning
Med flere bestemmelser
OVERFØRT FRA: 5401-119/490
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Vedrørende tinglyst kjøpekontrakt 2007/5868-2/97: Selger opplyser at tinglyst kjøpekontrakt ble hevet i 2005/2006 og er ikke lengre relevant/gyldig.
For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæringsskjema
Reguleringsplan
Reguleringskart
Situasjonskart
Avstandserklæring
Illustrasjoner Twinhouses
Nabolagsprofil


Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Megler:

Anders Karlstrøm

(+47) 99501466

Tom Espen Stormo

(+47) 97798000

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Anders Karlstrøm

(+47) 99501466

Tom Espen Stormo

(+47) 97798000

Visning:

For visning ta kontakt med Eiendomsmegler Anders Karlstrøm eller Tom Espen Stormo!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til P G Rodums veg - Presentert av Anders Karlstrøm og Tom Espen Stormo.
Velkommen til P G Rodums veg - Presentert av Anders Karlstrøm og Tom Espen Stormo.
En av de flotteste eiendomstomtene i Tromsø, et steinkast unna Prestvannet.
En av de flotteste eiendomstomtene i Tromsø, et steinkast unna Prestvannet.
Eiendommen ligger svært fint til på Forhåpningen.
Eiendommen ligger svært fint til på Forhåpningen.
Tomten er 945 kvm og har svært flotte utviklingsmuligheter. Markert tomtegrense kan avvike noe.
Tomten er 945 kvm og har svært flotte utviklingsmuligheter. Markert tomtegrense kan avvike noe.
Eiendommen har sjeldent gode sol- og utsiktsforhold, samt gåavstand til Tromsø sentrum. Markert tomtegrense kan avvike noe.
Eiendommen har sjeldent gode sol- og utsiktsforhold, samt gåavstand til Tromsø sentrum. Markert tomtegrense kan avvike noe.
Reguleringsplanen gir svært gode utviklingsmuligheter. Markert tomtegrense kan avvike noe.
Reguleringsplanen gir svært gode utviklingsmuligheter. Markert tomtegrense kan avvike noe.
Markert tomtegrense kan avvike noe.
Markert tomtegrense kan avvike noe.
Området ligger under feltregulering, der tillatt bruksareal pr. felt (gult område) maksimalt skal være BRA 50% og BYA 30%, noe som kan gi svært gode utviklingsmuligheter. Feltet er foreløpig ubebygd.
Området ligger under feltregulering, der tillatt bruksareal pr. felt (gult område) maksimalt skal være BRA 50% og BYA 30%, noe som kan gi svært gode utviklingsmuligheter. Feltet er foreløpig ubebygd.
Her har du også kort gåavstand til flere skoler (Prestvannet, Workinnmarka og Sommerlyst), barnehager (Bymyra og Prestvannet studentbarnehage) og dagligvarebutikker.
Her har du også kort gåavstand til flere skoler (Prestvannet, Workinnmarka og Sommerlyst), barnehager (Bymyra og Prestvannet studentbarnehage) og dagligvarebutikker.
Illustrasjon ifm mulighetsstudie gjort på eiendommen.
Illustrasjon ifm mulighetsstudie gjort på eiendommen.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Illustrasjonene er kun laget ifm et mulighetsstudie og kjøper må påregne søknader som rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Eiendommen har umiddelbar nærhet til fantastiske turområder med både lysløypa og Prestvannet bare 100 meter unna.
Eiendommen har umiddelbar nærhet til fantastiske turområder med både lysløypa og Prestvannet bare 100 meter unna.
Lysløypa på Tromsøya er viden kjent for sine utmerkede turmuligheter fra nord til sør, både sommer og vinter. Her fra Charlottenlund aktivitetspark.
Lysløypa på Tromsøya er viden kjent for sine utmerkede turmuligheter fra nord til sør, både sommer og vinter. Her fra Charlottenlund aktivitetspark.
Dagligvarehandel i gåavstand fra eiendommen.
Dagligvarehandel i gåavstand fra eiendommen.