Sollivegen gnr. 17 bnr. 1894

Tromsdalen

Størrelse
989m2
Prisantydning
5 900 000,-
Prisantydning: 5 900 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 989m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Sollivegen gnr. 17 bnr. 1894
9020 Tromsdalen
Oppdragsnummer 52-23-0423
Totalvurdering Sollivegen gnr. 17 bnr. 1894 - Sørvestvendt tomt med fantastisk utsikt på 989kvm sentralt i Tromsdalen. Tomten ligger i ved siden av Sollivegen 30, innerst i barnevennlig blindvei og grenser til natur. Tomta ligger i et veletablert boligområde med eneboliger og noen flermannsboliger. Umiddelbar nærhet til marka og Fjellheisen (nedre stasjon). Kort vei til butikk, bibliotek, restauranter og busstopp. Kjøpesenteret Pyramiden ligger ca. 10 minutt gange unna eiendommen.

Nabotomt gnr. 17 bnr. 1895 ligger også ute for salg, samt eiendommen Sollivegen 30.

Rute 26 går fra Anton Jacobsens veg og tar deg til sentrum og handelsparken på Langnes. Ypperlig beliggenhet for den spreke mosjonisten og barnefamilien som ønsker å bo i rolige omgivelser.
Matrikkel Gnr. 17 bnr. 1894 i Tromsø kommune
Beliggenhet Sentral beliggenhet innerst i blindvei i Tromsdalen. Kort vei til butikk, bibliotek, restauranter og busstopp.
Adkomst Adkomst fra offentlig vei.

Det opplyses særskilt om følgende forhold: Det er skilt ut to boligtomter på gnr. 17 bnr. 1894 og 1895. Det vil derfor måtte påregnes endring av allerede etablert adkomstvei til Sollivegen 30. Dette besørger kjøper av denne tomten. Se vedlegg i salgsoppgave. For ytterligere informasjon omkring forholdet, ta kontakt med megler.
Tomt/beskaffenhet Skrånede sørvestvendt tomt. Grensende mot utmark.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 989 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Tomten er tilknyttet offentlig vei, og er klar for å kobles på offentlig vann og avløp.

Det er 3 eiendommer som deler privat vei/innkjørsel, kostnader til vedlikehold og brøyting må derfor påregnes i fremtiden.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål med byggebestemmelser for Hungeren, jf. reguleringsplan og planbestemmelsene datert 08.07.1977. Eiendommen omfattes av kommuneplan datert 29.03.2017.
Det er registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen og eiendommen er registrert beliggende innenfor sone berørt av skredrapport og innenfor sone for aktsomhetskart for snø- og steinskred. Eiendommen er også registrert beliggende innenfor hensynssone for friluftsliv, jf. eiendomsrapport datert 27.11.2023.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 900 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Det er ikke beregnet formuesverdi av tomten enda.
Kommunale avgifter Gebyrregulativet for 2024 er ikke vedtatt av kommunestyret. Det foreligger derfor ikke beregning av kommunale avgifter for eiendommen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
2023/1230769-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk 03.11.2023 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:17 Bnr:1095
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

2023/1230769-2/200 Bestemmelse om veg 03.11.2023 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:17 Bnr:1095
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 5401-17/1095, 5401-17/1895
Rettigheter i eiendomsrett
2023/1230769-3/200 Bestemmelse om vann/kloakk 03.11.2023 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:17 Bnr:1894
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter i eiendomsrett
2023/1230769-4/200 Bestemmelse om veg 03.11.2023 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:17 Bnr:1894
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Reguleringsplan med planbestemmelser datert 08.07.1977
Pågående regulering
Kommuneplan
Matrikkelkart
Matrikkelrapport
Oversikt over fradelt tomt
Eiendomsrapport
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema og informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Det gjøres oppmerksom på at nabotomta (5401-17/1895) og Sollivegen 30 også ligger ute for salg.

Det opplyses særskilt om følgende forhold: Det er skilt ut to boligtomter på gnr. 17 bnr. 1894 og 1895. Det vil derfor måtte påregnes endring av allerede etablert adkomstvei til Sollivegen 30. Dette besørger kjøper av denne tomten. Se vedlegg i salgsoppgave. For ytterligere informasjon omkring forholdet, ta kontakt med megler.

Megler:

Jonas Bergersen

(+47) 97739732

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

(+47) 97739732

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Boligtomt Sollivegen Gnr. 17 Bnr. 1894 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Jonas Bergersen!
Boligtomt Sollivegen Gnr. 17 Bnr. 1894 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Jonas Bergersen!
Tomteomriss fugleperspektiv.
Tomteomriss fugleperspektiv.
Tomteomriss (hentet fra norgeskart.no).
Tomteomriss (hentet fra norgeskart.no).
Illustrativt utsiktsbilde (hentet fra salgsoppdraget Sollivegen 30), tomten ligger på en høyde i terrenget.
Illustrativt utsiktsbilde (hentet fra salgsoppdraget Sollivegen 30), tomten ligger på en høyde i terrenget.
Her har du kort vei til butikk, bibliotek, treningsstudio og kjøpesenter mm.
Her har du kort vei til butikk, bibliotek, treningsstudio og kjøpesenter mm.
Tomten befinner seg innerst i Sollivegen, en blindvei sentralt i Tromsdalen. Eiendommen grenser mot utmark og er den innerste eiendommen i gata.
Tomten befinner seg innerst i Sollivegen, en blindvei sentralt i Tromsdalen. Eiendommen grenser mot utmark og er den innerste eiendommen i gata.
Per i dag er adkomst via felles innkjørsel. Denne veien må påregnes at endres i fremtiden.
Per i dag er adkomst via felles innkjørsel. Denne veien må påregnes at endres i fremtiden.