Lars Hagerups veg 5B

Tromsø

Størrelse
550m2
Prisantydning
1 600 000,-
Prisantydning: 1 600 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 550m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Lars Hagerups veg 5B
9012 Tromsø
Oppdragsnummer 52-23-0177
Totalvurdering Sentrumsnær tomt på 550kvm beliggende i et attraktivt boområde på Tromsøya ved Elverhøy. Her har man gangavstand til det meste av byens tilbud.

Det er ca. 10 minutt til nærmeste barnehage, barne/ungdom og videregående skoler samt dagligvare. Romssa Arena med idrettsfasiliteter er nærmeste nabo, og utmark og turstier er 10 minutt gange unna. Tromsø sentrum er ca. 10 minutt gange unna. Busstopp med hyppige avganger er ca. 5 minutt gange unna tomta.
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 3892 i Tromsø kommune
Beliggenhet Sentrumsnær boligtomt i attraktivt boområde ved Elverhøy på Tromsøya.
Adkomst Adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Skrånede østvendt tomt. Den kan betegnes som en råtomt bestående av jord og vekster.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 550 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Tomten er tilknyttet offentlig vei, og er klar for å kobles på offentlig vann og avløp.
Regulering Tomta er registrert beliggende innenfor fortettingsområdet og det er registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen, jf. eiendomsrapport datert 08.05.2023.

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, jf. reguleringsplan ikraftsatt 22.08.1961 (plan ID 1456) og 25.08.1999 (plan ID 0003), datert 08.05.2023.

Eiendommen er ikke registrert beliggende innenfor hensynssoner.
Konsesjon Eiendommen ligger innenfor område med vanlig konsesjonsgrense, og kjøper er kun pliktig å fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønt skjema fra Landbruksdepartementet).
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 600 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 100 000,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2021.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 162,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2002/17367-2/97ERKLÆRING/AVTALE 28.11.2002
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:1575
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

2009/55710-1/200BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE 26.01.2009
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:3957

Eiendommen har følgende rettigheter på andre eiendommer:

Rettigheter på 5401-119/1575:
002/17367-1/97ERKLÆRING/AVTALE 28.11.2002
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:3892
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

Rettigheter på 5401-119/3957:
2009/55710-2/200BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE 26.01.2009
RETTIGHETSHAVER:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:3892

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Grunnkart
Matrikkelkart
Reguleringsplan
Pågående regulering
Kommuneplan
Eiendomsrapport
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen

Megler:

Jonas Bergersen

(+47) 97739732

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

(+47) 97739732

Visning:

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Lars Hagerups veg 5B - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Jonas Bergersen!
Lars Hagerups veg 5B - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Jonas Bergersen!
I en blindgate med lite trafikk.
I en blindgate med lite trafikk.
Her kan drømmen om familieboligen realiseres.
Her kan drømmen om familieboligen realiseres.
Tomta er sentralt beliggende på Tromsøya.
Tomta er sentralt beliggende på Tromsøya.
Høydepunkter i nærområdet er bl.a. Romssa Arena, dagligvare, turløyper og barnehage/skole!
Høydepunkter i nærområdet er bl.a. Romssa Arena, dagligvare, turløyper og barnehage/skole!
For den fotballglade kan man ikke komme nærmere på handlingen
For den fotballglade kan man ikke komme nærmere på handlingen
Coop Extra Elverhøy blir tomtas nærmeste dagligvare.
Coop Extra Elverhøy blir tomtas nærmeste dagligvare.
Prestvannet og alle turstiene.
Prestvannet og alle turstiene.
Idylliske friarealer i nærområdet!
Idylliske friarealer i nærområdet!
Sentrum spaserer man ned til på 10-15 minutter.
Sentrum spaserer man ned til på 10-15 minutter.