Ullstindvegen Tomt

Krokelvdalen

Størrelse
1000m2
Prisantydning
550 000,-
Prisantydning: 550 000,-
Boligtype: Annet fritid
Tomteareal: 1000m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Ullstindvegen Tomt
9022 Krokelvdalen
Oppdragsnummer 52-23-0204
Totalvurdering Fin utsiktstomt i Tønsvika!

Tomta ligger i et populært område for fritidsboliger, hvor det er flere bygninger i nærheten. Det er relativt kort avstand til Tromsø (ca. 30 min kjøring). Beliggenhet nær sjøen, med uhindret utsikt til sjøen. Det er kort avstand til en rekke naturområder med mange muligheter for rekreasjoner og turer.

Tomta er på 407 kvm.

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund!
Matrikkel Gnr. 9 bnr. 17 i Tromsø kommune
Beliggenhet Med kun ca. 30 minutters kjøring fra Nordens Paris, Tromsø, tilbyr vi denne tomten som ligger i en ideell nærhet til byen og samtidig innbyr til en rolig tilværelse ved sjøen. Med kort veg til sjøkanten, kan du nyte en spektakulær og ubegrenset utsikt utover havet. Hele eiendommen ligger solrikt til, spesielt om sommeren da det er midnattssol. Området er omgitt av den fantastiske nord-norske naturen med fjell og lier, med umiddelbar nærhet til naturskjønne stier og turmuligheter, perfekt for dem som elsker friluftsliv.

Tomten, med matrikkel Gnr. 9 bnr. 17 i Tromsø kommune, ligger vakkert til i et område med flere fritidsboliger i nærheten. Kort vei til med nærhet til turstier, skiløyper, og flere fiskevann, gir deg rikelig med muligheter for rekreasjon og eventyr. Beliggenheten mellom veien og sjøen frister ikke bare til en fantastisk utsikt mot havet og omgivelsene, men gir også muligheter for enkel tilgang til god oppstillingsplass for kjøretøy.
Adkomst Adkomst via offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Eiendommen er på 1000 m2, selveiet. Tomten er ikke endelig oppmålt og står oppgitt i eiendoms registret til 407 m2. Endelig oppmåling vil bli foretatt ved overtagelse av eiendommen. Området er regulert til LNRF i kommuneplanens arealdel, datert 29.03.2017. Tomten er vurdert som attraktivt for fritidsbebyggelse og det ligger flere fritidsboliger i området. Det er kommunen som avgjør om det tillates bygging på eiendommen.

Det er ikke faresoner for skred med årlig sannsynlighet høyere enn 1/1000. Tomta tilfredsstiller dermed dagens krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S1 og S2. Skogen i skredbanen og nordøst for utløsningsområdet for snøskred er en forutsetning for vurderingen.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Tomten Areal: 1 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Tomten er i dag ikke tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. Vannforsyning må derfor etableres enten via brønn, omkringliggende vannkilde eller at det bores etter vann. Avløp skjer gjennom egnet system for dette som etableres i byggeprosessen. Strømledninger passerer eiendommen, og tilknytning til strøm er en smidig prosess.
Regulering Eiendommen er regulert til LNRF i kommuneplanens arealdel, datert 29.03.2017.

Boligen er registrert å ligge innenfor faresone for ras og skred.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 550 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 690,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1992/12844-2/97ERKLÆRING/AVTALE
20.10.1992
Bestemmelse om bruksrett for Tor Edm.Robertsen med fam.

1992/12844-3/97ERKLÆRING/AVTALE
20.10.1992
Bestemmelse om bruksrett for Per Arne Robertsen m/fam.

1992/12844-4/97BEST. OM ADKOMSTRETT
20.10.1992
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Grunnkart
Matrikkelrapport
Eiendomsrapport
Kommuneplan
Planbestemmelser
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Tomten oppfyller dagens sikkerhetskrav mot skred (S1 og S2). Det er utarbeidet en egen skredvurdering for tomten. Tomten er tilgjengelig via offentlig vei, som tidvis kan være stengt for ras eller ved fare for ras.

Det er historisk areal som er benyttet for utregnelsen av tomteareal.

Megler:

Robin Cornelius Lund

(+47) 97435860

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

(+47) 97435860

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
798_388800617
798_388800617
Tomt
Tomt
Grunnkart
Grunnkart