Dramsvegen 195 B

Tromsø

Størrelse
418m2
Prisantydning
1 400 000,-
Prisantydning: 1 400 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 418m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom DRAMSVEGEN 195 B (Eiendommen har ikke fått endelig adresse ennå)
Oppdragsnummer 52-22-0329
Totalvurdering Flott utsiktstomt beliggende sentralt på Tromsøya i et attraktivt og familievennlig område. Her får du en helt fantastisk utsikt og meget gode solforhold.

Eiendommen ligger innenfor fortettningsområder jfr. kommuneplanen og er regulert til boligformål.

Det er mulig å utvide adkomstveien til eiendommen med omlag 1,5m i bredden, og prisoverslag foreligger. Se salgsoppgave for mer informasjon.

Det er kort vei til barnehage, skole, dagligvare, UNN/ UiT, badeland, ishall, klatrehall, mv. I nærområdet er det fantastiske turområder som preparert lysløype som kan benyttes året rundt. I tillegg er det nærhet til busstopp med gode bussforbindelser.

Høydepunkter:
Nærhet til vakker natur og flotte turområder
Flott utsikt
Gode solforhold
Bare noen steinkast unna UNN/UiTø
Kort vei til barnehage, skole og dagligvare

For ytterligere informasjon, ta kontakt med eiendomsmegler Stina Stormo!
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 4410 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomt beliggende sentralt på Tromsøya i et attraktivt og familievennlig område. Her får du en helt fantastisk utsikt og meget gode solforhold.
Det er kort vei til barnehage, skole, dagligvare og UNN/ UiT. I nærområdet er det fantastiske turområder som preparert lysløype som kan benyttes året rundt. I tillegg er det nærhet til busstopp med gode bussforbindelser.
Adkomst Adkomst fra Veslefrikkvegen som ligger på nersiden av eiendommen.
Tomt/beskaffenhet Skrånende naturtomt.

Tomten er ikke opparbeidet og ansees som en råtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 418 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og avløp.

Pt. er ikke avkjørsel, vann og avløp opparbeidet.
Regulering Eiendommen er regulert til boligbebyggelse og blokkbebyggelse jfr. kommuneplan.
Det er registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen datert 20.09.2022.
Eiendommen ligger innenfor fortettingsområdet jfr. kommuneplan.
Eiendommen er registrert å ligge innenfor sone for vegstøy jfr. kommuneplan.

Vedtak om fradeling er gitt med følgende vilkår/rekkefølgekrav:
1. Rettighet om vei, vann og avløp over annen manns grunn, skal tinglyses før fradeling kan
finne sted.

2. Iht. vedtatt planendring til gjeldende reguleringsplan (plan id: 0592) datert 15.04.2021 (sak
nr.22/21) kan det ikke gis brukstillatelse for ny boenhet på gnr/bnr 119/641, eller senere
fradelte parseller fra denne eiendommen, før adkomstveg er opparbeidet i 5 meters bredde
fra gang- og sykkelveg i nord og frem til eiendomsgrensen mellom 119/641 og 119/3351.

3. Offentlig veggrunn på tomta er bindende, og arealet kan ikke medregnes boligarealet eller
utnyttes til slikt formål.

4. Avsatt arealformål for fradelt parsell skal ikke endres og være i samsvar med arealformål i
gjeldende plangrunnlag.

5. Sammenkobling av avkjørsel på kommunal vei utformes med veibredde på maks 4 meter.

6. Der avkjørselen går over veigrøft, må det legges ned rør med minimum innvendig diameter
200 mm.

7. Avkjørselen må ikke ligge høyere enn veikanten av kommunal vei. De første 2 meterne fra
veikanten skal avkjørsel ha jevnt fall på 6 cm (3%). Den private vegen, parkeringsareal avsatt
i situasjonskart må ikke ha stigning/fall større enn 1:8.

8. Før avkjørsel kan anlegges må det sendes inn gravemelding til Byutvikling ved vegkontoret.

9. Avkjørsel må plasseres iht. anvisning i reguleringsplanskart (plan id: 0592)
Konsesjon Da eiendommen er ubebygget må kjøper avgi egenerklæring om konsesjonsfrihet til Tromsø kommune, før tinglysning av skjøte kan finne sted.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 400 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
Det er ikke registrert heftelser på eiendommen.

Det vil bli tinglyst adkomstrett som sikrer adkomst over fliken av 119/4410 som grenser ned mot Veslefrikkveien.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Kommuneplankart
Reguleringsplankart
Fradelingsvedtak med rekkefølgekrav.
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger har fått prisoverslag for utvidelse av adkomstvei til eiendommen;
En utvidelse med ca. 1,5 meter i bredden, i hele veiens lengde(ca. 50 lm), vil medføre ca. 75m2 utvidelse av veien. Hele veien må reasfalteres etter utvidelsen, dvs ca 250m2 ny asfalt.
Dette vil koste ca. kr. 200.000,- eks. mva/ 250.000,- inkl. mva. og inkluderer breddeutvidelse, inkl. bære/forsterkningslag, samt reasfaltering av hele veibredden.

Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Megler:

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Boligtomt i fortettingsområde like ved UNN/UiTø. Flotte Utsiktsforhold.
Boligtomt i fortettingsområde like ved UNN/UiTø. Flotte Utsiktsforhold.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Attraktivt område med nærhet til UNN/UiTø, lysløype, klatrehall, badeland, idrettshaller, nærbutikk, skole, barnehage, mv. Gode bussforbindelser til sentrum.
Busstopp like ved tomten. Veien på baksiden av tomten er sperret for gjennomføring foruten buss og taxi.
Busstopp like ved tomten. Veien på baksiden av tomten er sperret for gjennomføring foruten buss og taxi.
Tomten markert med gult.
Tomten markert med gult.