Tomt i Kjerresnes

Karlstad

Størrelse
6000m2
Prisantydning
150 000,-
Prisantydning: 150 000,-
Boligtype: Andre
Tomteareal: 6000m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Tomt i Kjerresnes
9322 Karlstad
Oppdragsnummer 52-23-0070
Totalvurdering Tomten ligger i et idyllisk turområde nært Målselvutløpet. Ca. 25 minutters kjøretur unna finner du Olsborg. Her har du dagligvare, skole, barnehage og fritidstilbud. Bardufoss med blant annet flyplass og polarbardet ligger ca. 35 minutter unna.

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmeglerfullmektig Hege Kittelsen!
Matrikkel Gnr. 76 bnr. 8 i Målselv kommune
Beliggenhet Tomten har en fin beliggenhet med flott usikt. Ca. 20 km til Olsborg hvor du finner barnehage, dagligvare og skoler.
Tomt/beskaffenhet Eiendommen er ikke oppmålt, den er kun en sirkeleiendom. Se vedlagt dokument om registrering av grunn for grenser.
Tomten Areal: 6 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Regulering Eiendommen er regulert til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reir (LNFR).

Eiendommen ligger innenfor aktsomhetsområdet marin leire. Eiendommen ligger innenfor byggeforbudssonen for Målselva.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 150 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Kommunale avgifter Eiendommen er ikke bebygd og det foreligger dermed ingen kommunale avgifter per dags dato i følge Målselv kommune.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2019/351280-1/200 Jordskifte
25.03.2019 21:00 16-068596RFA-JTRM Målselvutløpet naturreservat
Bruksrettsgrenser i Målselv naturreservat
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæringsskjema
Kommuneplanens arealdel
Matrikkelbrev
Registrering av grunn
Situasjonsplan
Spesielle opplysninger
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser om at hans far, tidligere eier, hadde en hytte stående på eiendommen. Denne ble tatt av storm.

Det tas forbehold om pantehavers salgssamtykke. Partene er inneforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart. Kjøper bes kontrollere med meglerforetaket at forbehold er avklart før man overtar boligen. Selger er inneforstått med at ovennevnte forbehold må oppfylles før helt eller delvis oppgjør kan foretas. Om ikke ovennevnte forbehold går i orden heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Eventuelt innbetalt beløp tilbakebetales til kjøper i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.

Megler:

Hege Kittelsen

(+47) 41003372

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Hege Kittelsen

(+47) 41003372

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Tomt til salgs i Kjerresnes - Presentert av Sne eiendomsmegling ved Hege Kittelsen! (privat bilde fra området)
Tomt til salgs i Kjerresnes - Presentert av Sne eiendomsmegling ved Hege Kittelsen! (privat bilde fra området)
(privat bilde fra området)
(privat bilde fra området)
(privat bilde fra området)
(privat bilde fra området)
Bilde tatt fra nordsiden - Tatt fra øst. Grensemerke 125 står til venstre på denne siden av utløpet (det renner en bekk ut her). (privat bilde med opplysninger fra eier)
Bilde tatt fra nordsiden - Tatt fra øst. Grensemerke 125 står til venstre på denne siden av utløpet (det renner en bekk ut her). (privat bilde med opplysninger fra eier)
Oversiktsbilde - Eiendomsgrense er ca 100m lenger fram (privat bilde med opplysninger fra eier)
Oversiktsbilde - Eiendomsgrense er ca 100m lenger fram (privat bilde med opplysninger fra eier)
Bilde tatt fra nordsiden av Målselva (veg mot Målsnes) - Eiendommen ligger ca. midt i bilde (privat bilde med opplysninger fra eier)
Bilde tatt fra nordsiden av Målselva (veg mot Målsnes) - Eiendommen ligger ca. midt i bilde (privat bilde med opplysninger fra eier)
Sørgrense for eiendom - Tatt fra vest. Grense mot nord er Målselva, og mot sør er det, grovt regnet, skogsbilveien. (privat bilde med opplysninger fra eier)
Sørgrense for eiendom - Tatt fra vest. Grense mot nord er Målselva, og mot sør er det, grovt regnet, skogsbilveien. (privat bilde med opplysninger fra eier)
Skogsbilvei som går fra vegkryss ved Kjerresnes gravlund og forbi eiendommen (privat bilde med opplysninger fra eier)
Skogsbilvei som går fra vegkryss ved Kjerresnes gravlund og forbi eiendommen (privat bilde med opplysninger fra eier)