Ottars veg

Tromsø

Størrelse
446m2
Prisantydning
3 590 000,-
Prisantydning: 3 590 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 446m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Ottars veg
9012 Tromsø
Oppdragsnummer 52-24-0063
Totalvurdering En flott, sentral og solrik boligtomt på toppen av Tromsøya. Tomten er lett skrånede og ligger fint til som et godt utgangspunkt for videre utvikling. Regulert til boligformål, i tillegg til at tomten ligger innenfor fortettingsområder i Kommuneplanen, noe som gjør den godt egnet for feks enebolig. Se reguleringsplaner vedlagt i salgsoppgaven for mer detaljert info om hva som kan bygges på tomten.

Ettertraktet beliggenhet på Elverhøy med skole, barnehage og dagligvarehandel i umiddelbar nærhet. Gode bussforbindelser som tar deg til Jekta og Tromsø sentrum, i tillegg til at du har gåavstand til Prestvannet og Charlottenlund som byr på flotte friarealer, turstier og aktivitetspark. Om vinteren er det skøytebane på Prestvannet og lysløype som strekker seg bortover øya. Det er også mulig å gå inn til Tromsø sentrum eller til Telegrafbukta på ca. 20 minutter.
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 4158 i Tromsø kommune
Adkomst Adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Flat tomt. Det kan betegnes som en råtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 446 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Kjøper må påregne kostnader knyttet til påkobling på kommunale vann- og avløpsledninger.

Tomten er tilknyttet offentlig vei.
Regulering Tomta er registrert beliggende innenfor fortettingsområdet og det er registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen, jf. eiendomsrapport datert 06.02.2024.

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, jf. reguleringsplan ikraftsatt 22.08.1961 (plan ID 1456) og 25.08.1999 (plan ID 0003), datert 06.02.2024.

Eiendommen er ikke registrert beliggende innenfor hensynssoner.
Konsesjon Da eiendommen er ubebygget må kjøper avgi egenerklæring om konsesjonsfrihet til Tromsø kommune, før tinglysning av skjøte kan finne sted.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 590 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Det er ikke beregnet formuesverdi av tomten enda.
Kommunale avgifter Gebyrregulativet for 2024 er ikke vedtatt av kommunestyret. Det foreligger derfor ikke beregning av kommunale avgifter for eiendommen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2010/998153-1/200 Bestemmelse om bebyggelse
17.12.2010
rettighetshaver:Knr:5501 Gnr:119 Bnr:529
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

2023/1376533-2/200 Bestemmelse om bebyggelse
08.12.2023 21:00
rettighetshaver:Knr:5501 Gnr:119 Bnr:4157
rettighetshaver:Knr:5501 Gnr:119 Bnr:4158

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Reguleringsplan
Reguleringskart
Situasjonskart
Avstandserklæring
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Det gjøres oppmerksom på at nabotomta (5501-119/4157) også ligger ute for salg.

Megler:

Anders Karlstrøm

(+47) 99501466

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Anders Karlstrøm

(+47) 99501466

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på: