Eiendom Målsnes

Moen

Størrelse
166959m2
Prisantydning
590 000,-
Prisantydning: 590 000,-
Boligtype: Andre
Tomteareal: 166959m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Eiendom Målsnes
9321 Moen
Oppdragsnummer 52-24-0165
Matrikkel Gnr. 2 bnr. 11 i Målselv kommune
Beliggenhet Fin og idyllisk beliggenhet i et rolig og naturskjønt område i Målsnes.
Målselva er den største elva i Troms, og med gode fiskemuligheter for laks og sjøørret. Flotte turområder, bærplukking og turstier til fjelltopper. I nærområdet går det en familievennlig tursti til Varto med utsiktspunkt med gapahuk og bålplass. Tur opp til Aursfjellet/Reinhaugen (632 moh) kan kombineres ved å gå videre til ned Høgpynten og ende opp på Keianes
Adkomst Via offentlig vei. Eiendommen har ikke opparbeidet innkjørsel pt.
Tomt/beskaffenhet Eiet tomt på ca. 166 959 kvm som i all hovedsak består av naturtomt og strandlinje . Område rundt er i hovedsak bebygd med fritidsboliger og eneboliger.

Ubebygd tomt som har areal som er regulert til hyttebebyggelse (fremtidig). Planbestemmelsene sier at F2 trenger detaljregulering før det faktisk er regulert til formålet.

Tomtens arealfordeling ihht. gårdskart:
Antall teiger: 2
Skog inkl. myr, middels bonitet: 51,5
Myr uten skog: 7,8
Uproduktiv skog inkl myr: 77,2
Bebygd, samf. vann, bre: 0,4
Jorddekt fastmark: 0,2
Skrinn fastmark: 30,0

Sum grunneiendom: 167,1

Eiendommen har strandlinje. Det er 3 stk naust/nauststomter som ikke tilhører denne eiendommen.
Boligtype, og eierform Selveier Annet
Parkering Det er ikke opparbeidet innkjørsel eller parkeringsplass pt.
Tomten Areal: 166 959 kvm, Eierform: Eiet tomt
Medlemskap velforening Pliktig medlemsskap i Nedre Målselv elvelag. Elvelaget er medlem av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM), som er organisert av fem elveeierlag. Vedtekter og fiskeregler for SUM følger vedlagt i salgsoppgaven.

Kontaktperson, fiskekort: Jørn Uleberg Telefon: 93085498

Les mer: www.målselva.no
Vei, vann og avløp Ikke tilknyttet pt. Kjøper må påregne kostnader knyttet til påkobling på kommunale vann- og avløpsledninger. Ta kontakt med kommunen ved spørsmål.
Regulering Eiendommen er regulert til bebyggelse og anlegg (fremtidig), fritidsbebyggelse (fremtidig) og spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR). Eiendommen  ligger i kommuneplanens arealdel (vedtatt fra 2013) i et område avsatt til framtidig fritidsbebyggelse F4 Nordstrand.

NA1 (Naustområde Målsnes) ligger innenfor aktsomhetsområde kvikkleire og snøskred, det er krav om reguleringsplan. Pkt 7.2.2 i kommuneplanens arealdel, den ligger vedlagt.

F4 (Fritidsbebyggelse) ligger innenfor aktsomhetsområde snøskred. Krev om detaljplan for område. Pkt 2.3.3 i kommuneplanens arealdel.

LNFR området ligger innenfor aktsomhetsområde snøskred. Bygging i området krever dispensasjon.
I bestemmelsene til arealplanen pkt 2.2.3 står det fritidsområde F4 har krav om reguleringsplan.(se vedlagte bestemmelser side 7-8)
På vedlagte kart ser du området F4 i arealplankartet.
 
Dagens arealplan er fra 2013 og denne skal nå i 2023 revideres.
Hvorvidt område F4 blir videreført er uklart p.t. En av grunnene til det er at i 2013 var det andre krav til sikker byggegrunn (skred og kvikkleire mm) enn dagens lovverk setter. Iht. NVE atlas og ser at området F4 ligger innenfor skredområder og i område med leire. Dagens krav til sikker byggegrunn betinger at den som søker tiltak må foreta grunnboringer og skredvurderinger ihht regelverket som gjelder i dag.
 
En av kommunens viktigste oppgaver er å påse at tiltak etableres på byggegrunn, som er dokumentert og vurdert som sikker, av fagkyndig konsulent/firma ihht NVE`s retningslinjer for ulike typer skred.

På vedlagte utsnitt av NVE- løsmassekart framgår det at eiendommen ligger innenfor den marine grense, og delvis på grunn med marin sandavsetning, tykt dekke.
Marin grense og marin sandavsetning betyr at i dette området kan det forekomme leire/kvikkleire av ukjent kvalitet og dybde i grunn. Området ligger også innenfor aktsomhetskartet for snø, stein/fjell og jordskred.
Nye tiltak i slike områder må derfor dokumentere for sikker byggegrunn, både i byggefasen og permanent.  Det skal redegjøres for evnt sikringstiltak på stedet,  ift de krav plan- og bygningsloven og Tek 17 stiller til dette.
Dokumentasjonsplikten ligger hos tiltakshaver/grunneier og dokumentasjonen må utarbeides av fagkyndig person/firma eller lignende og tilfredsstille kravene i Tek 17.
Utbygger har ansvar for oppfølging og gjennomføring av geotekniske tiltak slik at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt.
Kostnader ifm denne typen dokumentasjon påfaller utbygger/grunneier, jfr plan- og bygningsloven.
Ihht Plan- og bygningsloven 26-1 skal det ikke opprettes eiendommer på grunn som er uegnet til bebyggelse.
For å dokumentere sikker byggegrunn ift leire henvises til NVE`s nye veileder: Oppdatert veiledning for bygging på kvikkleire - NVE
For skred vises til: Ny rettleiar for utgreiing av skredfare / ny veileder for utredning av skredfare i bratt terreng (nve.no)
Ellers finner du mer informasjon på hjemmesiden til NVE: https://www.nve.no/

Ta kontakt med kommunen ved spørsmål.

Se vedlagt situasjonsplan i prospekt.
Konsesjon Da eiendommen er ubebygget må kjøper avgi egenerklæring om konsesjonsfrihet/konsesjonssøknad til Målselv kommune, før tinglysning av skjøte kan finne sted. Kjøperen tar risikoen for at konsesjon blir gitt.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 590 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Etter nærmere avtale med selger. Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Det er ii følge selger ikke beregnet formuesverdi av tomten.
Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål om formuesskatt eller andre skattespørsmål.
Kommunale avgifter Det betales kr. 224,- i eiendomsskatt p.t.
Eiendommen er ikke bebygd og det foreligger derfor ikke beregning av kommunale avgifter. Dersom eiendommen bebygges, vil det påløpe kommunale avgifter og evt. tilknytningsavgift på vann/avløp iht. kommunens betalingssatser. Ta kontakt med kommunen ved spørsmål
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

HEFTELSER:

1955/402513-3/80 BESTEMMELSE OM BEITERETT *
Rettighetshaver: Knr:5524 Gnr:2 Bnr:4

1969/401303-2/80 BESTEMMELSE OM VEG *
Rettighetshaver: Knr:5524 Gnr:2 Bnr:20
Bestemmelse om naustplass
Bestemmelse om adkomstrett

1969/401330-1/80BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE *
Vegvesenets betingelser vedtatt

1984/406231-2/80 BEST. OM ADKOMSTRETT *
Rettighetshaver: Knr:5524 Gnr:2 Bnr:22
Bestemmelse om naustplass
Bestemmelse om vannrett

1995/802-1/80 JORDSKIFTE
Grensegangssak
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1995/7195-1/80 FREDNINGSVEDTAK
Bestemmelse om benyttelse
Målselvutløpet naturreservat
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1996/2262-1/80FREDNINGSVEDTAK
endring
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2002/3247-1/80FREDNINGSVEDTAK
endring
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2004/2596-2/80 BEST. OM ADKOMSTRETT *
Rettighetshaver: Knr:5524 Gnr:2 Bnr:36
Med flere bestemmelser

2011/781537-1/200 BESTEMMELSE OM VEG *
Rettighetshaver: Knr:1924 Gnr:2 Bnr:42

2012/808003-1/200 BESTEMMELSE OM VEG*
Rettighetshaver: Knr:5524 Gnr:2 Bnr:19
Rettighetshaver: Knr:5524 Gnr:2 Bnr:27
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2014/584955-1/200 BESTEMMELSE OM VEG *
Rettighetshaver: Knr:5524 Gnr:2 Bnr:36

2019/351280-1/200 JORDSKIFTE *
16-068596RFA-JTRM Målselvutløpet naturreservat
Bruksrettsgrenser i Målselv naturreservat
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


RETTIGHETER PÅ ANDRE EIENDOMMER:
Rettigheter på 5524-2/4 i eiendomsrett

1955/402513-2/80 BESTEMMELSE OM BEITERETT *
01.12.1955
Rettighetshaver: Knr:5524 Gnr:2 Bnr:11


* For kopi av tinglyst erklæring eller for mer informasjon om erklæringer ta kontakt med megler.
Legalpant Kommunen har legalpant på alle eiendommer i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Eiendommen er ikke forsikret pt, 
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Selgers egenerklæringsskjema
Grunnboksutskrift
Kartutsnitt fra gardskart.no
Reguleringsbestemmelser
Reguleringskart
Tinglyst dokument dok.nr. 402513, 401303, 401330, 406231, 2596, 781537, 808003, 584955, 351280 - fås hos megler

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse SAMMENDRAG FRA SELGERS EGENERKLÆRING

Foreligger det påbud fra offentlig myndigheter, eksempelvis rivningspåbud eller pålegg om tilbakeføring?
Ja. Bruksgrenser i Målselvutløpet naturreservat

Foreligger det heftelser på eiendommen?
Ja. Henviser til grunnboksinformasjonen. Er 3 stk. hyttetomter som har rett til naustplass (2 stk. er oppført).
Området ligger innenfor aktsomhetskartet for snø, stein/fjell og jordskred. samt marin leire ref NVE sine kartsider.
Kommunen startet revisjon av arealplanen i 2023 (Ny plan fra 2025 tror jeg)

Foreligger det andre forhold av betydning eller sjenanse for tomten eller for nærområdet?
Ja. Området ligger innenfor aktsomhetskartet for snø, stein/fjell og jordskred. samt marin leire ref NVE sine kartsider.
Kommunen startet revisjon av arealplanen i 2023 (Ny plan fra 2025 tror jeg)
Naturreservat i strandsone med bruksrettsgrenser

Har tomten privat brønn og/eller septik?
Nei.
Vil tro at det er mulighet for offentlig vann og avløp da flere av hyttetomtene som er utgått fra eiendommen har dette.

TINGLYSTE VEIRETTER MV
Eiendommene gnr/bnr 2/19 og 2/27 har vegrett over denne eiendommen fra fylkesvegen etter dagens vegtrasé. Vegretten er tinglyst dok.nr. 808003, og kopi kan fås ved henvendelse til megler.

Det er tinglyst bestemmelse om garasje/parkering og adkomstrett. Det står tinglyst følgende særskilte avtaler:
Avkjørsel-vei på gnr 2/11. Veiparkering på 2/35: Rigmor S. At det ved senere regulering av området kan plasseres 2 hytter på parsellen. I følge selger har av naboeiendommene rett til adkomst/veirett over denne eiendommen. Kopi av tinglyst erklæring dok.nr 2596 kan fås hos megler.

DIVERSE
KvikkleireskredAkt
kartbladindeks 14331
objekttype AktsomhetsOmrKvikkleireskred
oppdateringsdato 29.01.2024 16:08:45
første digitaliseringsdato 20.12.2023 00:00:01
opphav NVE
målemetode Beregnet
nøyaktighet 5000
skredtype Kvikkleireskred

NAUST
Eiendommen består av to naust-tomter som ikke tilhører denne eiendommen. Naustene tilhører Målsnesveien 2060 og 2064 ( Er tinglyst rett til nausttomt) Målsnesveien 2066 har også rett til nausttomt. Det finnes ingen leieavtale på disse festetomtene iflg. selger.

FISKERETT
Nåværende eier betaler en medlemskontingent på fortiden Kr 100,- for grunneier- kort ( også mulighet for 1 stk. gjestekort)
Se vedlegg om organisering av Målselvvassdraget, Fiskeregler 2024 og Innkalling til møte

- Eiendommen inngår i et elgval med begrenset årlig kvote som deles med mange grunneiere

Veien ned til Målsnes skal renoveres

Megler:

Inger Alette Eira

(+47) 41514235

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Inger Alette Eira

(+47) 41514235

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Stor tomt på ca. 166 000 kvm med strandlinje og idyllisk beliggenhet i landlige og rolige omgivelser i Målsrud.
Stor tomt på ca. 166 000 kvm med strandlinje og idyllisk beliggenhet i landlige og rolige omgivelser i Målsrud.
Skisse er kun for illustrasjon hvor tomta ligger og tomtegrenser er ikke nøyaktig på dronebilder.
Skisse er kun for illustrasjon hvor tomta ligger og tomtegrenser er ikke nøyaktig på dronebilder.
Eiendommen består av to naust-tomter som ikke tilhører denne eiendommen.
Eiendommen består av to naust-tomter som ikke tilhører denne eiendommen.
Gårdskart gnr 2 og bnr 11
Gårdskart gnr 2 og bnr 11
Det er ca. 23 km til nærmeste dagligvarebutikk og bensinstasjon i Olsborg og ca. 32 kvm til Bardufoss.
Det er ca. 23 km til nærmeste dagligvarebutikk og bensinstasjon i Olsborg og ca. 32 kvm til Bardufoss.
Umiddelbar nærhet til flotte turområder og gode fiskemuligheter.
Umiddelbar nærhet til flotte turområder og gode fiskemuligheter.
Eiet tomt på ca. 166 959 kvm som i all hovedsak består av naturtomt.
Eiet tomt på ca. 166 959 kvm som i all hovedsak består av naturtomt.
Tomt
Tomt
Tomt 2
Tomt 2
Tomt 3
Tomt 3
Kart
Kart
Fikseregler 2024
Fikseregler 2024
Kart Målselva med fiskestrekning på omkring 130 km når vi regner med sideelver som også har laks, sjøørret og sjørøye.
Kart Målselva med fiskestrekning på omkring 130 km når vi regner med sideelver som også har laks, sjøørret og sjørøye.